پازل شو کیش با حضور اکبر اقبالی : قیمت، تخفیف، عکس، نظرات

(دیدگاه 5 کاربر)

168,950 تومان

 • به همراه اجرای گروه کمدی دکتر اکبر اقبالی
 • ساعت اجرا : هر شب 24:00 الی 3:00 بامداد
 • مکان: سالن کنسرت پارک دلفین
 • جهت جلوگیری از تکمیل ظرفیت، سعی کنید بلیط خود را زودتر رزرو کنید.
 • به جز مبلغی که به کیش تفریحات می پردازید، در محل برگزاری جنگ پازل شو کیش مبلغ دیگری پرداخت نخواهید کرد.
انتخاب سانس / جایگاه / صندلی:
 1400/11/06 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:26+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/06 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:26+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/07 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/07 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/08 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/08 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/09 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/09 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/10 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/10 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/11 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/11 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/12 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/12 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/13 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/13 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/14 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/14 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/15 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/15 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/16 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/16 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/17 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/17 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/18 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/18 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/19 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/19 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/20 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/20 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/21 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/21 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/22 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/22 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/23 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/23 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/24 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/24 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/25 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/25 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/26 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/26 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/27 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/27 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/28 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/28 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/29 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/29 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
 1400/11/30 | سانس 24 | VIP | وی آی پی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:212,550 تومان، با تخفیف: 212,550 تومان)
 1400/11/30 | سانس 24 | ECO | اکونومی | 23:59-02:00 | ظرفیت:40+
(قیمت مصوب:168,950 تومان، با تخفیف: 168,950 تومان)
لیست کل تفریحات

توضیحات

خرید بلیط جنگ پازل شو با حضور اکبر اقبالی با تخفیف:

جنگ پازل شو با حضور اكبر اقبالى و آرش شاهوران و به تهیه کنندگی و کارگردانی آرتین شاهوران  و عسل افشاری هر شب در كنسرت هال پارك دلفين ها اجرا مى شود. اين برنامه با ١١ سال سابقه درخشان و حضور هنرمندان صاحب نام عرصه طنز و موسيقى و دريافت چندین تنديس و لوح تقدير از سازمان منطقه آزاد كيش، در رده ی پر افتخارترين برنامه های هنری كشور قرار دارد.

از جالب ترین و شادی آورترین برنامه هایی که گردشگران کیش می بایست در مسافرت به جزیره کیش در برنامه خود قرار دهد رفتن به جنگ شبانه کیش و لذت بردن از آن است. جنگ شبانه به اجرای زنده کمدی و تئاتر همراه با موسیقی شاد گفته می شود. این جنگ های بی نظیر بسیار شاد و مفرح هستند و در نوع خود در داخل کشور نادر و کمیاب می باشند. اکثر هنرمندان جنگ ها در کار خود معروف و از استادان حرفه ای کمدی می باشند. یکی دیگر از شوهای محبوب و معروف جزیره زیبای کیش، بی شک پازل شو است.

پازل شو کیش جنگ اکبر اقبالی

آيتم هايى نظير ليزر شو، سيلور من، بلك لايت شو، بيت باكس، برک دنس، هیپ هاپ دنس، الواير شو، حلقه (سیرویل) ، ربات انيميشن شو و ویژوال ال ای دی علی رغم محدودیت های زیادی که در آن زمان وجود داشت، براى اولين بار در ايران در پازل شو به روى صحنه رفته است. علاوه بر هنرمندان ثابت این برنامه، هنرمندانی نظیر مهران غفوریان، حمید لولایی، مهدی مقدم، نیما علامه، حامد آهنگی، اکبر اقبالی، عرفان علیرضایی، شیخ حسین، علیرضا حقانی، میلاد صالح پور و… طی این سال هـــا با پازل شو همکاری داشته اند.

ساعت اجرای پازل شو کیش

پازل شو هر شب از ساعت 24 الی 3:00 بامداد با حضور اكبر اقبالى و آرش شاهوران در کنسرت هال بزرگ پارک دلفین هاى کیش به روی صحنه می رود.

پازل شو و کرونا

 • همراه داشتن ماسک الزامی است.
 • صندلی ها و سالن ضدعفونی می شود.
 • رعایت فاصله اجتماعی الزامی است.

افتخارات پازل شو کیش:

پازل شو کیش به تهیه کنندگی و کارگردانی عسل افشاری و آرتین شاه وران با 8 سال فعاليت مستمر در جزیره کیش و دريافت 14 تنديس و لوح تقدير از جشنواره های معتبر هنری، دریافت لوح تقدیر برترین های گردشگری کیش برای پنجمین سال متوالی پر افتخارترين برنامه هنری كشور محسوب مى شود. سایت کیش تفریحات این جنگ شبانه پر افتخار را با تخفیف به شما همراهان ارائه می دهد. ساعت اجرای پازل شو کیش: هر شب 24:00 الی 3:00 بامداد

جنگ شبانه پازل شو کیش، اولین شوی هنری کشور

پازل شو به عنوان اولین شوی هنری کشور با تلفیق استندآپ کمدی، موسیقی و پرفورمنس های روز دنیا از جنگ های شبانه که در آن زمان به صورت تئاتر کمدی اجرا می شد فاصله گرفت و به الگویی برای برنامه های هنری کشور تبدیل شد. آيتم هايى نظير ليزر شو، سيلور من، بلك لايت شو، بيت باكس، ایروبیک، الواير شو، مارول شو، حلقه و ویژوال ال ای دی علی رغم محدودیت های زیادی که وجود داشت، براى اولين بار در پازل شو به روى صحنه رفته است. طراحی و برگزاری اولین کارناوال بزرگ کشور در جزیره کیش نیز از افتخارات گروه پازل در ایران است که سر و صدای زیادی به راه انداخت.

پازل شو کیش جنگ اکبر اقبالی آرش شاهوران

گروه پازل شو مدتی در تفلیس گرجستان برنامه اجرا می کردند ولی خوشبختانه دوباره به جزیره زیبای کیش برگشته اند و بعد از هفت ماه کار خود را در کیش از سر گرفته اند.

آیتم های گروه پازل شو :

 1. كنسرت خنده اكبر اقبالى
 2. استند آپ کمدی آرش شاهوران
 3. برک دنس و پارکور
 4. تکنوازی سازهای کوبه ای
 5. تقلید صدا، تیوب کمدی
 6. کنسرت موسيقى اينترنشنال آرتین شاهوران
 7. سيرويل شو اكبر اقبالى
 8. مسابقه خانواده ها

پازل شو کیش دکتر اکبر اقبالی

هنرمندان و عوامل صحنه پازل شو کیش

لیست کامل هنرمندان و عوامل صحنه پازل شو کیش را در ادامه می بینید:

 1. اكبر اقبالى
 2. آرش شاهوران
 3. آرتين شاهوران
 4. افشين شاهوران
 5. مجید ترکمان
 6. مهدی دهقانیان
 7. مکس لاپوف
 8. آندره اوسیپوف
 9. علیرضا تکلو،
 10. محمد قاسمی
 11. فرشاد بیگلری
 12. محمدرشیدی
 13. امیر حسین قباد
 14. علی رجب زاده
 15. محمد رجب زاده
 16. امیر محسنی
 17. حامد زارعی
 18. حمید پرمر
 19. معید نجفی

حضور هنرمندان کشور در شو پازل شو:

بسیاری از هنرمندان مطرح کشور در پازل شو اجرای برنامه داشته اند. هنرمندانی نظیر: فریدون آسرایی، مجید صالحی، امین رستمی، مهدی مقدم، مرحوم مرتضی پاشایی، مهران غفوریان، مصطفی راد، عرفان علیرضایی، حامد آهنگی، اکبر اقبالی، نیما علامه، حسن ریوندی، مجید افشاری، رضا بهمنی و حسین شاهرخ نیا

همچنین پازل شو به عنوان یکی از تفریحات پر طرفدار جزیره کیش، تاکنون افتخار میزبانی بسیاری از هنرمندان را داشته است. از جمله: محمدرضا شریفی نیا، بابک جهانبخش، حمید استیلی، محمد علیزاده، امید حاجیلی، عماد طالب زاده، ایرج نوذری، بهزاد محمدی، مسعود صادقلو، رضا رویگری، سعید عزت الهی، سهراب پاکزاد، رضا شیری، امید جهان، مجید ترکمانه و بسیاری از هنرمندان محبوب کشور

حضور پازل شو در برنامه عصر جدید:

چهار تن از گروه پر افتخار پازل شو با نام گروه ستاره ها در برنامه عصر جدید به تهیه کنندگی احسان علیخانی حضور پیدا کرده اند. و فینالیست های این مسابقه بوده اند.

آدرس پازل شو کیش:

به تازگی پازل شو در سالن کنسرت پارک دلفین کیش برگزار می شود. نشانی دقیق پارک دلفین کیش را در نقشه گوگل زیر ببینید:

نکته های مهم درباره خرید و رزرو بلیط جنگ پازل شو کیش :

 • بلیط وی آی پی (VIP) پازل شو کیش نیز موجود می باشد.
 • این بلیط طبق قوانین چارتری صادر گردیده و غیرقابل عودت و کنسلی است.
 • حتما به تاریخ بلیط توجه فرمایید، هر بلیط فقط در تاریخ رزرو شده دارای اعتبار خواهد بود.
 • پذیرش از یک ساعت قبل از آغاز برنامه شروع خواهد شد.
 • شماره صندلی و ردیف در هنگام مراجعه به پذیرش تعیین خواهد شد.
 • تهیه بلیط برای کودکان بالای 4 سال الزامی است.
 • کیفیت و مدت زمان استفاده از بلیط جنگ شبانه پازل شو کیش با تخفیف در کیش تفریحات هیچ تفاوتی با سایر بلیط ها با قیمت های بیشتر و کامل ندارد. سایت کیش تفریحات تخفیف بیشتری برای مشتری خود تدارک دیده است. 
 • با کیش تفریحات ، نیازی به پرینت بلیط خود ندارید! فقط کافی است بلیط را در گوشی خود به مسئول مربوطه نشان دهید.
 • شما می توانید نظر خود را درباره پازل شو کیش در قسمت نظرات با دیگران به اشتراک بگذارید.
 • برای مشاهده تصاویر پازل شو کیش ، آلبوم را ببینید.
 • تخفیف پازل شو کیش را از سامانه گردشگری کیش تفریحات بخواهید!
 • سایت کیش تفریحات به شما تجربه جنگ شبانه پازل شو کیش را قویا پیشنهاد می کند.
 • با خرید از کیش تفریحات، بلیط تفریحات کیش را ارزان تر تهیه کنید.
 • توجه کنید که سایت کیش تفریحات کلیه مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و شما می توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت، مجوزهای ای نماد (وزارت صنایع و معادن) و لوگوی ساماندهی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) را مشاهده کنید.
 • برای اطلاع از تخفیفات گردشگری کیش و برگزاری یا کنسلی تفریحات صفحه اینستاگرام کیش تفریحات را دنبال کنید.

مراحل رزرو بلیط تفریحات در سایت کیش تفریحات:

 1. کلیه آیتم های سایت کیش تفریحات را از آدرس kishtafrihat.ir/shop بررسی کرده و تفریحات مد نظر خود را انتخاب کنید تا به صفحه مربوطه هدایت شوید.
 2. توضیحات تفریح مورد نظر را مطالعه کرده و در همان صفحه تاریخ مورد نظر برای رزرو تفریح را انتخاب کنید. همچنین اگر تفریحتان دارای سانس های متفاوت است می توانید سانس مورد نظر را نیز انتخاب کنید.
 3. روی دکمه “افزودن به سبد تفریحات” کلیک کنید تا تفریح مورد نظر به سبد شما در سایت کیش تفریحات اضافه شود.
 4. در انتها روی “مشاهده سبد تفریحات” کلیک کرده و وارد صفحه سبد تفریحات شوید. اگر از موبایل وارد سایت کیش تفریحات می شوید، گوشه پایین سمت چپ روی نماد سبد خرید کلیک کنید.
 5. اگر تغییری در تعداد نفرات هر تفریح دارید وارد کرده و دکمه ی “بروزرسانی سبد” را کلیک کنید. در غیر این صورت روی دکمه ی “اقدام به پرداخت” کلیک کنید.
 6. در این صفحه مشخصات خود را وارد کرده و یکی از درگاه های پرداخت را انتخاب کنید. (هیچ تفاوتی بین آن ها نیست و هر کدام را که مایل هستید انتخاب کنید.)
 7. روی دکمه پرداخت کلیک کرده و پس از آن روی صفحه درگاه بانک، اطلاعات کارت خود را وارد کرده و پرداخت را تکمیل نمایید.
 8. پس از بازگشت به سایت کیش تفریحات، بلیط شما بلافاصله ایجاد شده و قابل دانلود خواهد بود.
 9. به محل تفریح مورد نظر در جزیره کیش مراجعه کرده و با نشان دادن تنها تصویر بلیط از تفریح خود در کیش لذت ببرید. تمام مراکز تفریحی کیش طرف قرارداد با سایت کیش تفریحات هستند.

کیش تفریحات را در اینستاگرام دنبال کنید تا از آفرها و تخفیفات گردشگری کیش مطلع شوید:

اینستاگرام کیش تفریحات
kishtafrihat.ir@

جهت دنبال کردن صفحه ما در اینستاگرام روی آیکون فوق کلیک کنید.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

5 دیدگاه برای پازل شو کیش با حضور اکبر اقبالی : قیمت، تخفیف، عکس، نظرات

 1. محدرضا رخشانی

  یکی از بهترین جنگ های شبانه ست. من واقعا ناراحت بودم یه مدت رفته بودین گرجستان و خیلی خوشحالم که الان برگشتین کیش/

 2. رضا پورسعید

  این برادران شاهوران فوق العاده ان، هر کدومشون یه هنری دارن..

 3. مهدی

  علیرضا حقانی هم هست؟ از سیبیل شو اومده پازل شو؟؟؟؟

  • مدیر کیش تفریحات

   در حال حاضر بله، ایشون توی پازل شو اجرا دارن.

 4. زهرا

  یه گروهی بودن که توی عصر جدید اومدن برنده هم شدن، اونا توی پازل شو اجرا دارن درسته؟

  • مدیر کیش تفریحات

   بله دوست عزیز

 5. مینو

  بمب خنده و انرژی، خیلی عالی بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.