14% تخفیف

تم پارک سنتر کیش | ژوراسیک پارک و مجیک پارک

195,000 تومان 169,000 تومان

 • دارای ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • به جز مبلغی که به کیش تفریحات می پردازید، در تم پارک سنتر کیش هزینه ی دیگری بابت بازدید پرداخت نخواهید کرد.
 • قابل استفاده برای کلیه سنین، جوانان و خانواده ها
 • یک بلیط قابل استفاده برای یک نفر است.
 • با خرید یک بلیط هر دو مجموعه مجیک پارک و ژوراسیک پارک را بازدید خواهید کرد.
انتخاب سانس / جایگاه / صندلی:
 1400/05/12 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/12 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/12 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/13 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/13 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/13 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/14 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/14 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/14 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/15 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/15 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/15 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/16 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/16 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/16 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/17 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/17 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/17 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/18 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/18 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/18 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/19 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/19 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/19 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/20 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/20 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/20 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/21 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/21 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/21 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/22 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/22 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/22 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/23 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/23 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/23 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/24 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/24 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/24 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/25 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/25 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/25 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/26 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/26 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/26 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/27 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/27 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/27 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/28 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/28 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/28 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/29 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/29 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/29 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/30 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/30 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/30 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/31 | سانس 11 | کمبو تم پارک | 11:00-13:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/31 | سانس 15 | کمبو تم پارک | 15:00-17:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
 1400/05/31 | سانس 17 | کمبو تم پارک | 17:00-19:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:195,000 تومان، با تخفیف: 171,600 تومان)
لیست کل تفریحات

توضیحات

خرید و رزرو آنلاین بلیط تم پارک سنتر کیش با تخفیف:

تم پارک سنتر کیش یکی از جدیدترین و به روزترین مراکز تفریحی کیش می باشد که شامل دو پارک ژوراسیک کیش و پارک جادویی کیش (یا مجیک پارک کیش) است. این پارک به عنوان مرکز تفریحات و سرگرمی جزیره کیش از 5 فروردین سال 1400 فعالیت خود را آغاز کرده و به زودی به یکی از بهترین مراکز تفریحی کیش تبدیل خواهد شد.

تم پارک سنتر کیش در ساختمان نماد کیش روبروی کشتی یونانی در جزیره کیش قرار دارد. مساحت این مجموعه حدود 3200 متر بوده و دارای 2 تم پارک اصلی می باشد که در آن بهترین پروژه های انجام شده در تهران با به روزترین شیوه ها اجرایی شده است.

ساختمان نماد کیش

بازدیدکنندگان به جز در چند ناحیه خاص، می توانند با گوشی همراه خود تصاویر بسیار جذاب از این مجموعه ثبت کنند. این مجموعه شامل بخش های زیر می باشد:

بخش های تم پارک سنتر کیش 

 • بخش نقاشی های 3 بعدی: وقتی کنار اون قرار میگیرید تصویر 3 بعدی می شود به طوریکه انگار شما در آن لوکیشن خاص هستید!
 • بخش آیینه ها: در این بخش می توانید عکس های بسیار جذابی بگیرید. نوع این آیینه ها منشوری، تودرتو (اتاقی که راهروی یک هتل است و به شما یک حس تعلیق می دهد. یا اتاق ها تودرتو که در آن می توانید خودتان را به کرات ببینید). همچنین آینه های تعاملی یا اینتراکتیو (interactive) دارد که با این آینه ها مثلا می توانید در تصویر نیمی شما باشید و نیمی دوستتان. همچنین دریا در آینه ها شبیه سازی شده که می توانید خود را در دریا با لباس های فعلی تان ببینید.

تم پارک سنتر کیش

 • اتاق سلفی روم (selfie-room): اتاق های تک رنگ مناسب برای عکاسی سلفی.
 • اتاق های وارونه: 90 درجه دارای چرخش بوده و انگار روی سقف هستید یا روی دیوار هستید.
 • اتاق perspective: عکسی که میگیرید گویی فرد همراهتان بسیار کوچک تر از شماست.
 • اتاق خواب دیواری : اتاق سیاه و سفید، یک کافه زیبا است که انگار شما در آن کافه هستید.
 • قسمت black light که با نور UV کار شده و فضای جنوب کشور در آن بصورت 360 درجه کار شده است.

بازدید از تم پارک سنتر کیش به چند ساعت زمان نیاز دارد؟

 • تم پارک مجیک پارک کیش یک تم پارک خطای دید هست که شامل قسمت های مختلفی است و بازدید از آن به حدود 1 ساعت زمان نیاز دارد.
 • تم پارک دوم، پارک ژوارسیک کیش یا پارک اژدهای کیش است که بازدید از آن به حدودا 45 دقیقه تا 1 ساعت زمان نیاز دارد.
 • در مجموع بازدید از کل مجموعه تم پارک سنتر کیش بین 2 تا 3 ساعت زمان نیاز دارد.

دایناسورهای تم پارک کیش 

قسمت اول این تم پارک یک ماشین جیپ دارد که می توانید عکس های جذابی با آن بگیرید. سپس وارد بخش دایناسورهای متحرک و صدادار می شوید و حین بازدید از این بخش ها تورلید یا راهنما نیز شما را همرامی می کند و توضیحات لازم را ارائه خواهد داد. یکی از دایناسورهای اصلی دایناسور گیاهخوار است که ارتفاع  آن 6 متر است. در ادامه جنگ دایناسورها رو خواهید دید که بسیار جذاب و دیدنی است. قسمت پایانی این تم پارک اژدها است که برای اولین بار در ایران طراحی و اجرایی شده است.

تم پارک سنتر کیش مجیک پارک

 • این تم پارک (مجیک پارک کیش) شدیدا تم پارک جذابی برای خانواده ها و به ویژه جوانان است.
 • در کنار تمام بخش های این تم پارک، گیفت شاپ و کافی شاپ نیز وجود دارد که می توانید لحظات خوشی را در آن سپری کنید.
 • توجه کنید که سایت کیش تفریحات کلیه مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و شما می توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت، مجوزهای ای نماد (وزارت صنایع و معادن) و لوگوی ساماندهی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) را مشاهده کنید.

مراحل رزرو بلیط تفریحات در سایت کیش تفریحات:

 1. کلیه آیتم های سایت کیش تفریحات را از آدرس kishtafrihat.ir/shop بررسی کرده و تفریحات مد نظر خود را انتخاب کنید تا به صفحه مربوطه هدایت شوید.
 2. توضیحات تفریح مورد نظر را مطالعه کرده و در همان صفحه تاریخ مورد نظر برای رزرو تفریح را انتخاب کنید. همچنین اگر تفریحتان دارای سانس های متفاوت است می توانید سانس مورد نظر را نیز انتخاب کنید.
 3. روی دکمه “افزودن به سبد تفریحات” کلیک کنید تا تفریح مورد نظر به سبد شما در سایت کیش تفریحات اضافه شود.
 4. در انتها روی “مشاهده سبد تفریحات” کلیک کرده و وارد صفحه سبد تفریحات شوید. اگر از موبایل وارد سایت کیش تفریحات می شوید، گوشه پایین سمت چپ روی نماد سبد خرید کلیک کنید.
 5. اگر تغییری در تعداد نفرات هر تفریح دارید وارد کرده و دکمه ی “بروزرسانی سبد” را کلیک کنید. در غیر این صورت روی دکمه ی “اقدام به پرداخت” کلیک کنید.
 6. در این صفحه مشخصات خود را وارد کرده و یکی از درگاه های پرداخت را انتخاب کنید. (هیچ تفاوتی بین آن ها نیست و هر کدام را که مایل هستید انتخاب کنید.)
 7. روی دکمه پرداخت کلیک کرده و پس از آن روی صفحه درگاه بانک، اطلاعات کارت خود را وارد کرده و پرداخت را تکمیل نمایید.
 8. پس از بازگشت به سایت کیش تفریحات، بلیط شما بلافاصله ایجاد شده و قابل دانلود خواهد بود.
 9. به محل تفریح مورد نظر در جزیره کیش مراجعه کرده و با نشان دادن تنها تصویر بلیط از تفریح خود در کیش لذت ببرید. تمام مراکز تفریحی کیش طرف قرارداد با سایت کیش تفریحات هستند.

کیش تفریحات را در اینستاگرام دنبال کنید تا از آفرها و تخفیفات گردشگری کیش مطلع شوید:

اینستاگرام کیش تفریحات
kishtafrihat.ir@

جهت دنبال کردن صفحه ما در اینستاگرام روی آیکون فوق کلیک کنید.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این تفریح نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تم پارک سنتر کیش | ژوراسیک پارک و مجیک پارک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.