20% تخفیف

پرشین شو کیش

120,000 تومان 97,000 تومان

 • با اجرای کاملا کمدی و موزیکال مصطفی رامشی و امید رجبی 🎭🎼
 • مکان برگزاری: آمفی تئاتر هتل کیش
 • جهت جلوگیری از تکمیل ظرفیت و برنامه ریزی بهتر سعی کنید بلیط خود را زودتر رزرو کنید.
 • به جز مبلغی که به کیش تفریحات می پردازید، در محل برگزاری شوی پرشین شو کیش مبلغ دیگری پرداخت نخواهید کرد.
 • با رعایت پروتکل های بهداشتی
 • به همراه داشتن ماسک الزامیست.
 • ساعت اجرای پرشین شو در بخش رزرو مشخص می باشد.
انتخاب سانس / آیتم:
 1399/07/07 | سانس20 |  | 20:00-22:30 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/07 | سانس20 |  | 20:00-22:30 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/07 | سانس 23 |  | 23:00-01:30 | ظرفیت:36
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/07 | سانس 23 |  | 23:00-01:30 | ظرفیت:36
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/08 | سانس 23 |  | 23:00-01:30 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/08 | سانس 23 |  | 23:00-01:30 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/08 | سانس20 |  | 20:00-22:30 | ظرفیت:38
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/08 | سانس20 |  | 20:00-22:30 | ظرفیت:38
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/09 | سانس23 |  | 23:00-01:30 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/09 | سانس23 |  | 23:00-01:30 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/09 | سانس20 |  | 20:00-22:30 | ظرفیت:38
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/09 | سانس20 |  | 20:00-22:30 | ظرفیت:38
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/10 | سانس23 |  | 23:00-01:30 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/10 | سانس23 |  | 23:00-01:30 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/10 | سانس20 |  | 20:00-22:30 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/10 | سانس20 |  | 20:00-22:30 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/11 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/11 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/12 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/12 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/13 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/13 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/14 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/14 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/15 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/15 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/16 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/16 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/17 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/17 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/18 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/18 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/19 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/19 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/20 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/20 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/21 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/21 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/22 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/22 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/23 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/23 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/24 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/24 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/25 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/25 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/26 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/26 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/27 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/27 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/28 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/28 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/29 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/29 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
 1399/07/30 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 97,440 تومان)
 1399/07/30 | سانس 22 |  | 22:00-01:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:150,000 تومان، با تخفیف: 123,680 تومان)
لیست کل تفریحات

توضیحات

خرید و رزرو آنلاین بلیط جنگ پرشین شو کیش با تخفیف:

جنگ پرشین شو کیش که به تازگی به روی صحنه می رود، جنگی سراسر خنده و شادی می باشد. تهیه کننده پرشین شو احسان داورزنی و مدیر اجرایی آن ، علی برجی می باشند. که هر دو از پرسابقه های جنگ های جزیره کیش می باشند. ایمان صفا، آرون افشار و علی صبوری از مهمانان جنگ شبانه پرشین شو بوده اند. این جنگ سه ساعته ساعات خوشی را برای شما به ارمغان می آورد. جنگ شبانه پرشین شو کیش به دلیل ماهیت طنز و خنده ایام عزاداری برگزار نمی شود. لازم به ذکر است سایت کیش تفریحات بلیط وی آی پی (VIP) پرشین شو را نیز دارا می باشد.

تخفیف تفریحات کیش – تخفیف جنگ شبانه پرشین شو کیش:

تخفیف پرشین شو در سایت کیش تفریحات 20 درصد می باشد. که قیمت بلیط پرشین شو و سانس های آن در بخش رزرو مشخص شده است. سایت کیش تفریحات تنها سایتی است که بلیط تفریحات کیش را به صورت آنی صادر می کند. (نه به وسیله واتس اپ و تلگرام) بعد از پرداخت می توانید بلیط خود را دانلود کنید.

پرشین شو کیش

 • علی برجی: خواننده و مدیر اجرایی
 • مصطفی رامشی: کمدین
 • تیمور طالبی: مجری و شومن
 • حامد مهدوی: مجری و شومن
 • امیرعطا موسوی: مورتال لیزر
 • سجاد علیجانی: پرفورمنس، پارکور
 • میلاد خورشیدی: پرفورمنس، دنس
 • علیرضا شهرستانی: بازیگر و پرفورمنس مرد آیینه ای
 • مرضیه عباسی: صدابردار
 • و اجرای متفاوت امید رجبی

پرشین شو کیش

پرشین شو کیش

آدرس جنگ شبانه پرشین شو کیش:

آدرس دقیق جنگ پرشین شو در هتل کیش را در نقشه گوگل زیر بببینید:

نکته هایی درباره خرید و رزرو بلیط شو شبانه پرشین شو کیش :

 • 30 دقیقه قبل از آغار برنامه در محل اجرای شوی پرشین شو حضور داشته باشید.
 • ساعت اجرای پرشین شو در بخش رزرو مشخص می باشد.
 • بلیط شما حکم پول شماست و همراه داشتن آن هنگام مراجعه به برنامه الزامیست.
 • این بلیط طبق قوانین چارتری صادر گردیده و غیر قابل عودت و کنسلی می باشد.
 • شماره صندلی و ردیف مانند پرواز در هنگام مراجعه به پذیرش تعیین خواهد شد.
 • تهیه ی بلیط برای کودکان 4 سال به بالا الزامی می باشد.
 • شما می توانید نظر خود را درباره شوی پرشین شو کیش در قسمت نظرات با دیگران به اشتراک بگذارید.
 • کیفیت و مدت زمان استفاده از بلیط جنگ پرشین شو کیش با تخفیف در کیش تفریحات هیچ تفاوتی با سایر بلیط ها با قیمت های بیشتر و کامل ندارد. سایت کیش تفریحات تخفیف بیشتری برای مشتری خود تدارک دیده است. 
 • برای مشاهده تصاویر جنگ شبانه پرشین شو کیش ، آلبوم را ببینید.
 • سایت کیش تفریحات به شما جنگ پرشین شو را پیشنهاد می کند.
 • با کیش تفریحات ، نیازی به پرینت بلیط خود ندارید! فقط کافی است بلیط را در گوشی خود به مسئول مربوطه نشان دهید.
 • توجه کنید که سایت کیش تفریحات کلیه مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و شما می توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت، مجوزهای ای نماد (وزارت صنایع و معادن) و لوگوی ساماندهی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) را مشاهده کنید.
 • برای اطلاع از تخفیفات گردشگری کیش و برگزاری یا کنسلی برنامه ها صفحه اینستاگرام کیش تفریحات را دنبال کنید.

مراحل رزرو بلیط تفریحات در سایت کیش تفریحات:

 1. کلیه آیتم های سایت کیش تفریحات را از آدرس kishtafrihat.ir/shop بررسی کرده و تفریحات مد نظر خود را انتخاب کنید تا به صفحه مربوطه هدایت شوید.
 2. توضیحات تفریح مورد نظر را مطالعه کرده و در همان صفحه تاریخ مورد نظر برای رزرو تفریح را انتخاب کنید.همچنین اگر تفریحتان دارای سانس های متفاوت است می توانید سانس مورد نظر را نیز انتخاب کنید.
 3. روی دکمه “افزودن به سبد تفریحات” کلیک کنید تا تفریح مورد نظر به سبد شما در سایت کیش تفریحات اضافه شود.
 4. در انتها روی “مشاهده سبد تفریحات” کلیک کرده و وارد صفحه سبد تفریحات شوید. اگر از موبایل وارد سایت کیش تفریحات می شوید، گوشه پایین سمت چپ روی نماد سبد خرید کلیک کنید.
 5. اگر تغییری در تعداد نفرات هر تفریح دارید وارد کرده و دکمه ی “بروزرسانی سبد” را کلیک کنید. در غیر این صورت روی دکمه ی “اقدام به پرداخت” کلیک کنید.
 6. در این صفحه مشخصات خود را وارد کرده و یکی از درگاه های پرداخت را انتخاب کنید (هیچ تفاوتی بین آن ها نیست و هر کدام را که مایل هستید انتخاب کنید).
 7. روی دکمه پرداخت کلیک کرده و پس از آن روی صفحه درگاه بانک، اطلاعات کارت خود را وارد کرده و پرداخت را تکمیل نمایید.
 8. پس از بازگشت به سایت کیش تفریحات، بلیط شما بلافاصله ایجاد شده و قابل دانلود خواهد بود.
 9. به محل تفریح مورد نظر در جزیره کیش مراجعه کرده و با نشان دادن تنها تصویر بلیط از تفریح خود در کیش لذت ببرید. تمام مراکز تفریحی کیش طرف قرارداد با سایت کیش تفریحات هستند.

کیش تفریحات را در اینستاگرام دنبال کنید تا از آفرها و تخفیفات گردشگری کیش مطلع شوید:

اینستاگرام کیش تفریحات

kishtafrihat.ir@

جهت دنبال کردن ما در صفحه اینستاگرام روی آیکون فوق کلیلک کنید.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرشین شو کیش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.