49% تخفیف

رستوران شاندیز صفدری VIP کیش: قیمت، تخفیف، عکس، نظرات

46,000 تومان 23,500 تومان

تجربه ای متفاوت در شاندیز صفدری VIP

 • با رزرو از کیش تفریحات، مبلغ 46 هزار تومان از فاکتور شما به ازای هر نفر کسر خواهد شد.
 • ترانسفر رایگان رفت برای نهار و شام
 • اجرای موسیقی زنده
انتخاب سانس / جایگاه / صندلی:
 1400/11/06 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/06 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/07 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/07 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/08 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/08 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/09 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/09 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/10 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/10 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/11 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/11 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/12 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/12 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/13 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/13 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/14 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/14 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/15 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/15 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/16 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/16 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/17 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/17 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/18 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/18 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/19 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/19 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/20 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/20 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/21 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/21 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/22 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/22 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/23 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/23 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/24 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/24 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/25 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/25 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/26 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/26 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/27 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/27 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/28 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/28 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/29 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/29 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/30 | سانس نهار | هزینه رزرو | 12:30-16:30 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
 1400/11/30 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:00-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:46,000 تومان، با تخفیف: 23,500 تومان)
لیست کل تفریحات

توضیحات

رزرو ورودی رستوران شاندیز صفدری VIP کیش با تخفیف

اولین و باسابقه ترین شاندیز جزیره کیش، با محیطی آرام، زیبا و غذاهای با کیفیت رستوران شاندیز صفدری VIP کیش می باشد. رستوران شاندیز VIP کیش (Shandiz VIP Restaurant) در پردیس2، هتل آرامیس پلاس کیش واقع شده است. تمام غذاهای رستوران شاندیز VIP کیش همراه با مخلفات، بوفه آزاد و نوشیدنی سرو می شود. همچنین در این رستوران سفارش غذا به تعداد نفرات الزامی است. و انتخاب از غذاهای منو آزاد است و محدودیتی ندارد.
رستوران شاندیز VIP کیش
رستوران شاندیز VIP کیش

هنرمندان رستوران صفدری شاندیز VIP

رستوران شاندیز VIP کیش دارای فضایی وسیع و استیجی زیبا برای اجرای موسیقی می باشد. محیط رستوران کاملا زیبا و شاد است و گروه موسیقی که در این رستوران فعالیت میکنند با اجرای زنده خود، شبی شاد و به یاد ماندنی را برای مهمانان فراهم می نمایند. هنرمندان حرفه ای و با سابقه کیش از جمله: امیر سلیمی، سعید آبادان، مهدی عماد، پویان امیدوار، هانی دارمی و … در رستوران شاندیز VIP کیش حضور دارند.

استندآپ کمدی در رستوران شاندیز صفدری VIP

رستوران شاندیز صفدری VIP تنها رستورانی است که برنامه استندآپ کمدی هم دارد. مسترفان یکی از بهترین استندآپ کمدین هایی است که در جزیره کیش سالهاست حضور دارد. با رزرو بلیط رستوران شاندیز صفدری VIP کیش شما از برنامه کمدی مسترفان هم لذت خواهید برد.

منو شاندیز صفدری VIP کیش 

 • غذاهای ایرانی و کبابی: شیشلیک، برگ، فیله، جوجه، شیر ماهی، ماهیچه
 • غذاهای دریایی: بشقاب دریایی، میگو، ماهی
 • غذاهای فرنگی: کباب مکزیکی، استیک، چیکن فینگر

ساعت کاری رستوران شاندیز صفدری VIP کیش

 • سانس نهار : 13:00 الی 15
 • سانس شام : 21 الی 23:59 بامداد
 • موسیقی زنده و استندآپ کمدی از ساعت 22 الی 23:59 بامداد هر شب به غیر از روزهای عزاداری اجرا می شود.

آدرس رستوران شاندیز VIP کیش :

استان هرمزگان، جزیره کیش، میدان پردیس، هتل مجلل 5 ستاره آرامیس پلاس. آدرس دقیق این رستوران را در نقشه گوگل زیر ببینید:

نکته هایی درباره رزرو رستوران شاندیز صفدری VIP کیش :

 • ميهمان گرامي مبلغ پرداختي شما بابت رزرو رستوران و استفاده از سالاد بار و ورودي رستوران ميباشد. فقط درصورت سفارش غذا از فاکتور کسر مي گردد.
 • کیفیت و مدت زمان استفاده از بلیط رستوران شاندیز صفدری VIP کیش با تخفیف در کیش تفریحات هیچ تفاوتی با سایر بلیط ها با قیمت های بیشتر و کامل ندارد. سایت کیش تفریحات تخفیف بیشتری برای مشتری خود تدارک دیده است. 
 • با کیش تفریحات ، نیازی به پرینت بلیط خود ندارید! فقط کافی است بلیط را در گوشی خود به مسئول مربوطه نشان دهید.
 • شما می توانید نظر خود را درباره  رستوران شاندیز صفدری وی آی پی کیش در قسمت نظرات با دیگران به اشتراک بگذارید.
 • رزرو ورودی رستوران شاندیز VIP کیش با تخفیف 15 درصدی!
 • برای مشاهده تصاویر رستوران شاندیز VIP کیش ، آلبوم را ببینید.
 • با خرید از کیش تفریحات بلیط تفریحات خود را ارزان تر تهیه می کنید.
 • سایت کیش تفریحات به شما رستوران شاندیز VIP در کیش را پیشنهاد می کند.
 • توجه کنید که سایت کیش تفریحات کلیه مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و شما می توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت، مجوزهای ای نماد (وزارت صنایع و معادن) و لوگوی ساماندهی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) را مشاهده کنید.

مراحل رزرو بلیط تفریحات در سایت کیش تفریحات:

 1. کلیه آیتم های سایت کیش تفریحات را از آدرس kishtafrihat.ir/shop بررسی کرده و تفریحات مد نظر خود را انتخاب کنید تا به صفحه مربوطه هدایت شوید.
 2. توضیحات تفریح مورد نظر را مطالعه کرده و در همان صفحه تاریخ مورد نظر برای رزرو تفریح را انتخاب کنید. همچنین اگر تفریحتان دارای سانس های متفاوت است می توانید سانس مورد نظر را نیز انتخاب کنید.
 3. روی دکمه “افزودن به سبد تفریحات” کلیک کنید تا تفریح مورد نظر به سبد شما در سایت کیش تفریحات اضافه شود.
 4. در انتها روی “مشاهده سبد تفریحات” کلیک کرده و وارد صفحه سبد تفریحات شوید. اگر از موبایل وارد سایت کیش تفریحات می شوید، گوشه پایین سمت چپ روی نماد سبد خرید کلیک کنید.
 5. اگر تغییری در تعداد نفرات هر تفریح دارید وارد کرده و دکمه ی “بروزرسانی سبد” را کلیک کنید. در غیر این صورت روی دکمه ی “اقدام به پرداخت” کلیک کنید.
 6. در این صفحه مشخصات خود را وارد کرده و یکی از درگاه های پرداخت را انتخاب کنید. (هیچ تفاوتی بین آن ها نیست و هر کدام را که مایل هستید انتخاب کنید.)
 7. روی دکمه پرداخت کلیک کرده و پس از آن روی صفحه درگاه بانک، اطلاعات کارت خود را وارد کرده و پرداخت را تکمیل نمایید.
 8. پس از بازگشت به سایت کیش تفریحات، بلیط شما بلافاصله ایجاد شده و قابل دانلود خواهد بود.
 9. به محل تفریح مورد نظر در جزیره کیش مراجعه کرده و با نشان دادن تنها تصویر بلیط از تفریح خود در کیش لذت ببرید. تمام مراکز تفریحی کیش طرف قرارداد با سایت کیش تفریحات هستند.

کیش تفریحات را در اینستاگرام دنبال کنید تا از آفرها و تخفیفات جدید مطلع شوید:

اینستاگرام کیش تفریحات
kishtafrihat.ir@

جهت دنبال کردن صفحه ما در اینستاگرام روی آیکون فوق کلیک کنید.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این تفریح نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رستوران شاندیز صفدری VIP کیش: قیمت، تخفیف، عکس، نظرات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.