49% تخفیف

رستوران سالود کیش: قیمت، تخفیف، عکس، نظرات

(دیدگاه 1 کاربر)

41,000 تومان 21,000 تومان

 • غذاهای متنوع ایرانی، فرنگی و دریایی
 • با رزرو از کیش تفریحات، مبلغ 41 هزار تومان از فاکتور شما کسر خواهد شد.
 • دارای موسیقی زنده و ترانسفر رایگان رفت و برگشت برای نهار و شام (فقط محدوده مرکز شهر)
 • قیمت منو غذا از 140 تا 280 هزار تومان، که مبلغ ورودی از فاکتور کسر می گردد.
 • جهت جلوگیری از تکمیل ظرفیت و برنامه ریزی بهتر سعی کنید بلیط خود را زودتر رزرو کنید.
انتخاب سانس / جایگاه / صندلی:
 1400/11/06 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/06 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/07 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/07 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/08 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/08 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/09 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/09 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/10 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/10 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/11 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/11 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/12 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/12 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/13 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/13 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/14 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/14 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/15 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/15 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/16 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/16 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/17 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/17 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/18 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/18 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/19 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/19 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/20 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/20 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/21 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/21 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/22 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/22 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/23 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/23 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/24 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/24 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/25 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/25 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/26 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/26 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/27 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/27 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/28 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/28 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/29 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/29 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/30 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 21:30-23:59 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
 1400/11/30 | سانس نهار | هزینه رزرو ورودی | 12:30-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:41,000 تومان، با تخفیف: 21,000 تومان)
لیست کل تفریحات

توضیحات

رزرو آنلاین ورودی رستوران سالود کیش با تخفیف

رستوران بین المللی سالود کیش (Salud International Restaurant) یکی از رستورانهای جدید و بسیار لوکس در ساحل زیبای کیش با منو غذایی متنوع و بالکنی رویایی می باشد. رستوران سالود کیش نبش کلبه هور واقع شده و دارای منویی از انواع غذاهای ایرانی، فرنگی و همچنین منوی غذاهای دریایی است. در هنگام صرف غذا در محیطی لوکس و آرام، منظره بی نظیری از آبهای خلیج فارس پیش روی شماست. رستوران سالود کیش در طبقه فوقانی دارای یک کافی شاپ (کافه تراس بسیار زیبا و ویو خلیج همیشه فارس) است که می توانید از این مجموعه نیز استفاده کنید. رستوران سالود کیش در محفلی گرم و مکانی متفاوت میزبان شما خواهد بود.

رستوران سالود کیش

بن تخفیف رستوران VIP سالود کیش

سرویس دهی به میهمانان VIP در رستوران ها می تواند متفاوت باشد. یکی از نکات مهم در رابطه با سرویس هایی که برای میهمانان VIP در نظر گرفته می شود آن است که تمامی پرسنل می باید دارای استانداردها و شیوه کاری از پیش تعیین شده ای باشند. سرویس دهی به میهمانان VIP از بدو ورود شروع می شود و تمامی پرسنل رستوران می بایست دارای فرایند کاری مشخص شده ای برای نحوه پذیرایی از میهمان VIP داشته باشند و میزبانی را به بهترین نحوه برای آنان به نمایش بگذارند. رستوران VIP سالود کیش به عنوان یک رستوران درجه یک تمامی این استانداردها را رعایت نموده و سپس آن را با خلاقیت های خود آذین بسته است.

رستوران سالود کیش
رستوران سالود کیش

ساعت کاری رستوران سالود کیش

 • نهار از ساعت 12:30 الی 16
 • شام از ساعت 21:30 الی 24
 • موسیقی زنده از ساعت 21 الی 24 هر شب به غیر از روزهای عزاداری اجرا می شود.
 • برای نهار قبل از ساعت 13 و برای شام قبل از ساعت 21:30 در رستوران حضور داشته باشید.
رستوران سالود کیش
رستوران سالود کیش

آدرس رستوران سالود کیش

کلبه حور، جنب نماد کیش. همچنین لوکیشن دقیق رستوران سالود کیش را روی نقشه گوگل زیر مشاهده می کنید:

نکته هایی درباره رزرو رستوران ساحلی سالود کیش :

 • انتخاب از غذاهای منو آزاد است و محدودیتی ندارد.
 • ظرفیت رستوران سالود کیش : 400 نفر (در دوران کرونا ظرفیت قابل پذیرش کم تر از این تعداد است.)
 • رزرو ورودی رستوران سالود کیش با تخفیف 50 درصدی!
 • در صورت عدم سفارش غذا توسط هیچ یک از مهمان ها هر نفر مبلغ 80000 تومان از مهمان بابت موزیک در رستوران دریافت می گردد.
 • رستوران ساحلی سالود دارای ترانسفر رایگان رفت و برگشت می باشد. (فقط محدوده مرکز شهر). در صورت عدم استفاده از ترانسفر رستوران فقط مبلغ براساس فیش کرایه تاکسی شما از فاکتور غذا کسر می گردد.
 • کیفیت و مدت زمان استفاده از بلیط رستوران سالود کیش با تخفیف در کیش تفریحات هیچ تفاوتی با سایر بلیط ها با قیمت های بیشتر و کامل ندارد. سایت کیش تفریحات تخفیف بیشتری برای مشتری خود تدارک دیده است. 
 • با کیش تفریحات ، نیازی به پرینت بلیط خود ندارید! فقط کافی است بلیط را در گوشی خود به مسئول مربوطه نشان دهید.
 • شما می توانید نظر خود را درباره رستوران سالود کیش در قسمت نظرات با دیگران به اشتراک بگذارید.
 • برای مشاهده تصاویر رستوران سالود کیش ، آلبوم را ببینید.
 • به جزئیات اهمیت می دهیم تا شما بهترین طعم ها را در سالود تجربه کنید!
 • جهت جلوگیری از تکمیل ظرفیت و برنامه ریزی بهتر سعی کنید بلیط خود را زودتر رزرو کنید.
 • سایت کیش تفریحات به شما رستوران سالود کیش را پیشنهاد می کند.
 • با خرید از کیش تفریحات بلیط تفریحات خود را ارزان تر تهیه می کنید.
 • توجه کنید که سایت کیش تفریحات کلیه مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و شما می توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت، مجوزهای ای نماد (وزارت صنایع و معادن) و لوگوی ساماندهی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) را مشاهده کنید.

مراحل رزرو بلیط تفریحات در سایت کیش تفریحات:

 1. کلیه آیتم های سایت کیش تفریحات را از آدرس kishtafrihat.ir/shop بررسی کرده و تفریحات مد نظر خود را انتخاب کنید تا به صفحه مربوطه هدایت شوید.
 2. توضیحات تفریح مورد نظر را مطالعه کرده و در همان صفحه تاریخ مورد نظر برای رزرو تفریح را انتخاب کنید. همچنین اگر تفریحتان دارای سانس های متفاوت است می توانید سانس مورد نظر را نیز انتخاب کنید.
 3. روی دکمه “افزودن به سبد تفریحات” کلیک کنید تا تفریح مورد نظر به سبد شما در سایت کیش تفریحات اضافه شود.
 4. در انتها روی “مشاهده سبد تفریحات” کلیک کرده و وارد صفحه سبد تفریحات شوید. اگر از موبایل وارد سایت کیش تفریحات می شوید، گوشه پایین سمت چپ روی نماد سبد خرید کلیک کنید.
 5. اگر تغییری در تعداد نفرات هر تفریح دارید وارد کرده و دکمه ی “بروزرسانی سبد” را کلیک کنید. در غیر این صورت روی دکمه ی “اقدام به پرداخت” کلیک کنید.
 6. در این صفحه مشخصات خود را وارد کرده و یکی از درگاه های پرداخت را انتخاب کنید. (هیچ تفاوتی بین آن ها نیست و هر کدام را که مایل هستید انتخاب کنید.)
 7. روی دکمه پرداخت کلیک کرده و پس از آن روی صفحه درگاه بانک، اطلاعات کارت خود را وارد کرده و پرداخت را تکمیل نمایید.
 8. پس از بازگشت به سایت کیش تفریحات، بلیط شما بلافاصله ایجاد شده و قابل دانلود خواهد بود.
 9. به محل تفریح مورد نظر در جزیره کیش مراجعه کرده و با نشان دادن تنها تصویر بلیط از تفریح خود در کیش لذت ببرید. تمام مراکز تفریحی کیش طرف قرارداد با سایت کیش تفریحات هستند.

کیش تفریحات را در اینستاگرام دنبال کنید تا از آفرها و تخفیفات جدید مطلع شوید:

اینستاگرام کیش تفریحات
kishtafrihat.ir@

جهت دنبال کردن صفحه ما در اینستاگرام روی آیکون فوق کلیک کنید.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

1 دیدگاه برای رستوران سالود کیش: قیمت، تخفیف، عکس، نظرات

 1. آبشلو

  از رستورانای خوب کیش. ممنون بابت معرفی 🙂

  • مدیر فنی کیش تفریحات

   خوشحالیم بابت رضایت شما.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.